Skip to main content

หน้าหลัก

ทูตแรงงานร่วมหารือกับหน่วยงานไทย-เกาหลี หวังหาทางออกให้ปัญหาแรงงานไทยดีขึ้น

                     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นายคิม อิน ซู รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี  กระทรวงแรงงานเกาหลี  และผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ร่วมกันประชุมหารือกับชาวไทยและแรงงานไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเกาหลีกว่า 200 คน  ณ วัดพุทธรังษีโซล เมืองฮวาซอง     จังหวัดคยองกี

                จากการประชุมดังกล่าวตัวแทนแรงงานไทย ได้แจ้งถึงปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อวอนให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือปัญหาการดำรงชีวิตของแรงงานอย่างจริงจัง อาทิ สภาพที่พัก  โรงงานที่มีภาวะเสี่ยงอันตราย สิทธิการรักษาพยาบาล การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเกาหลี รวมทั้งปัญหาการกดขี่ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตรและปศุสัตว์  เช่น การให้ทำงานวันหยุดโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลา รวมถึงการขอต่อวีซ่า โดยพบว่าแรงงานอายุเกิน 40 ปีที่ไม่เข้าข่ายให้ทำงานในเกาหลี แต่นายจ้างต้องการจ้างต่อ ทำให้ต้องกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ  

                พล.อ.วิทวัสฯ กล่าวว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ทิ้งประชาชนแต่ขอให้ทุกคนรักษากฎหมายสาธารณรัฐเกาหลีในการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้ที่ลักลอบเข้ามาใช้แรงงานเป็นเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยเสี่ยงกับถูกตัดโควต้าผู้ที่จะเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงอย่าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากจะทำลายภาพพจน์ของประเทศไทยมาก พร้อมกันนี้ขอให้แรงงานที่จะไปทำงานที่เกาหลี ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อพึ่งพาตัวเองได้  ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะรวบรวมรวบรวมปัญหาเสนอต่อรัฐบาลอย่างเร่งด่วนต่อไป   พร้อมกันนี้ นายคิม อิน ซู รองประธาน ACRC กล่าวว่า จากปัญหาที่ได้รับฟังจากแรงงานไทยนั้นทางหน่วยงานจะเร่งให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานเกาหลี โดยขอให้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนในระหว่างพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งร้องเรียนทางระบบ E-People ทางเวบไซด์ www.epeople.go.kr หรือทางwww.acrc.go.kr หรือศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่เป็นทางการ  8 แห่ง และศูนย์ช่วยเหลือที่ไม่เป็นทางการอีกกว่า 88  แห่งได้

              อย่างไรก็ตามนางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กล่าวสรุปว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยมาเยือนแรงงานไทยในเกาหลี เนื่องจากมีปัญหาด้านแรงงานเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งต้องผลักดันและสนับสนุนการทำงานทั้งจากหน่วยงานหน่วยงานรัฐทางประเทศไทยและหน่วยงานในเกาหลี การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยลงนามความร่วมมือกับ ACRC แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ทำให้กระทรวงแรงงานมีเครือข่ายในการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ เยียวยา แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้สะดวกยิ่งขึ้น

                                                                      

 

ขอขอบคุณภาพจากข่าว Manager Online

                                                                      โดยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

 


106
TOP