Skip to main content

หน้าหลัก

ค่าจ้างขั้นต่ำ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 และวิธีคำนวณค่าจ้างพื้นฐาน

กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562   ชั่วโมงละ 8,350 วอน (กรณีทำงานกะกลางคืน ระหว่าง 22.00 น. – 06.00 น. นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้น 50 % หรือเท่ากับชั่วโมงละ 12,525 วอน)   ทั้งนี้ สัญญาจ้างงานจะกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติต่อสัปดาห์ 40  ชั่วโมง หรือ 44  ชั่วโมง (ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข) โดยมีสูตการคำนวณเป็นเงินค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน ดังนี้
 
* การคำนวณค่าจ้างมาตรฐาน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
[ 44  ชั่วโมง(ทำงานปกติต่อสัปดาห์) + 8 ชั่วโมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด) X  365 วัน (ต่อปี) / 7 วัน (ต่อสัปดาห์) / 12 เดือน]  =  226 ชั่วโมง X 8,350 วอน   เป็นเงินค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละประมาณ 1,887,100 วอน
 
* การคำนวณค่าจ้างมาตรฐาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
[ 40 ชั่วโมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชั่วโมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด) X  365 วัน (ต่อปี) / 7 วัน (ต่อสัปดาห์) / 12 เดือน]  =  209 ชั่วโมง X 8,350 วอน   เป็นเงินค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละประมาณ 1,745,150 วอน
 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามข้างต้น ไม่มีผลบังคับใช้แก่แรงงานที่อยู่ในสัญญาช่วงฝึกงาน แต่แรงงานที่ฝึกงาน จะต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าจ้างขั้นต่ำ หรือชั่วโมงละ 7,515 วอน กรณีชั่วโมงการทำงานจริงต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างตามชั่วโมงการทำงานจริงได้
 
กรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราวด้วยเหตุที่เป็นความผิดพลาดของนายจ้าง    นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่สั่งให้หยุดงาน
 
อลิสา สุภาพ
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
สอท. ณ กรุงโซล
ผู้บันทึกข้อมูล

1510
TOP