Skip to main content

หน้าหลัก

ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี

   ปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย ค่าเงินวอนตกต่ำ  การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติทางการเงินเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๐   มูลค่าการส่งออกลดต่ำลงอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาเศรษ ฐกิจโลก ประชาชนประสบปัญหารายได้ลดลง  เงื่อนไขการจ้างงานไม่เหมาะสม  อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเกาหลีจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๒  เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของรัฐบาลสาธารณรัฐ  เกาหลี และ ชาติอื่นๆ  

 

        โครงสร้างเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีเน้นอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโล ยีระดับสูง แหล่งรายได้สำคัญมาจากภาคการผลิตเพื่อการส่งออก  โดยสาธารณรัฐเกาหลีมีระบบการผลิตที่เรียกว่า “Chaebol” เป็นห่วงโซ่การผลิตที่โรงงานขนาดใหญ่กระจายการผลิตไปยังโรงงานข นาดกลางและขนาดย่อม (SME)  โรงงาน SME เหล่านี้จะกระจายอยู่ทั่วประเทศ และเป็นแหล่งจ้างงานหลักของแรงงานต่างชาติ เนื่องจากประชาชนเกาหลีนิยมทำงานในกิจการขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมเหล็ก  อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  

 

        แรงงานต่างชาติไร้ฝีมือที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานในสาธารณรัฐเ กาหลีระบบจัดส่งโดยรัฐ (Employment Permit System : EPS)  มีจำนวน ๑๓ ประเทศ  ได้แก่  จีน คาซัคสถาน  ไทย  อูซเบกิสถาน  ฟิลิปปินส์  ศรีลังกา อินโดนีเซีย เวียดนาม ปากีสถาน กัมพูชา บังคลาเทศ เนปาล และพม่า แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำงานประเภท ๓D ในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  พื้นที่ที่มีแรงงานไทยมากที่สุด ได้แก่ เมือง Ansan , Uijongbu และเมือง Suwon จังหวัด Kyonggi-do 

 

        แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในระบบ EPS ถูกกำหนดโควต้าโดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งจะมีการประกาศโควต้าของแต่ละประเทศรอบใหม่ในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๒   คาดว่าจะมีจำนวนโควต้าลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และจะมีการคัดเลือกแรงงานที่เข้มข้นขึ้น  อย่างไรก็ตาม  เพื่อลดปัญหาแรงงาน EPS ในภาคเกษตรหลบหนีไปทำงานเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เนื่องจากสภาพการทำงาานและเงื่อนไขการจ้างที่ไม่ดี  ในปี ๒๕๕๒ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะกำหนดสัญญาจ้างในภาคเกษตรให้รัดกุมมากขึ้น  คุ้มครองแรงงานมากขึ้น  และจำกัดสัญชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเพื่อง่ายต่อการควบคุม นอกจากนั้น  กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีมีโครงการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (วีซ่า  E ๙) แบบกึ่งฝีมือ (Semi – Skill) แผนงานเดิมจะเริ่มดำเนินการใน ปี ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้ต้องเลื่อนไปดำเนินการในปี ๒๕๕๓

 

        จากข้อมูล กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๒ มีแรงงานไทยมาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๔๕,๑๙๘ คน เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ๓๐,๘๕๒  คน และแรงงานผิดกฎหมาย ๑๔,๓๔๖ คน แรงงานเหล่านี้ส่งเงินกลับประเทศไทย ทั้งที่ผ่านระบบธนาคารและนอกระบบประมาณเดือนละ ๖๗๗,๙๗๐,๐๐๐ บาท


222
TOP