Skip to main content

หน้าหลัก

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล

 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลโดยนางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับการตรวจนิเทศงานจากคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นำโดยนายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายสมบัติ นิเวศรัตน์ ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ และผู้ตรวจราชการ สำนักงานประกันสังคม นางสาววิภาพร  มีแสง โดยในช่วงเช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล สอบถามสถานการณ์ด้านแรงงานและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนั้น เรื่องประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งฝ่ายแรงงานฯ ได้รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายแรงงานฯ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลในด้านข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายมาโดยตลอด

 

ช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าดูงานศูนย์ช่วยเหลือ แรงงานต่างชาติอินชอน (สังกัดกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน) โดยมีผู้อำนวยการ ศูนย์ช่วยเหลือฯ Mr.Kim Jae-Eup ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้แก่คณะฯ ซึ่งลักษณะภารกิจส่วนใหญ่คล้ายกันกับฝ่ายแรงงานฯ ในด้านปกป้อง คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติ คณะฯ มีความตั้งใจและสอบถาม ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือฯเป็นอย่างมาก จึงขอให้พนักงานของศูนย์ช่วยเหลือฯ ดูไว้เป็นตัวอย่างเมื่อเข้าไปศึกษาดูงาน

 

ในช่วงเช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจกระทรวงแรงงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมพ่อครัว/แม่ครัวไทย ประเภทวีซ่า E-7 ที่ทำงานอยู่ในระแวกอิแทวอน จำนวน 7 คน ณ ร้าน My Thai China (เอื้อเฟื้อสถานที่) แรงงานไทยทั้ง 7 คน มีสภาพการจ้างงานที่ดี ทำงานอย่างมีความสุข นายจ้างจ่ายเงินตรงเวลา ทุกคนอยากทำงานอยู่ที่เกาหลีอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์อยากให้ฝ่ายแรงงานฯ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ พ่อครัว/แม่ครัวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี


ต่อมาคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อหารือข้อราชการในประเด็น ด้านแรงงาน และคนไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย และประเด็นประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง สถานการณ์คนไทย ถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นข่าวอยู่ตามสื่อต่างๆ ผู้ตรวจฯ ได้เสนอว่าควรที่จะขจัดปัญหาที่ต้นทาง(ประเทศไทย)ด้วย ออท. เห็นด้วยและจะติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อช่วยกันบูรณาการภารกิจเพื่อดำเนินการขจัดปัญหาดังกล่าว

 

 

 

ช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยม พนักงานขายของ ประเภทวีซ่า E-7 จำนวน 5 คน ณ ร้านพลอยม่วง ดามีจาซูจอ แรงงานไทยมีสภาพการจ้างงาน และความเป็นอยู่ที่ดี แต่บางคนก็แจ้งว่าปีหน้าคงกลับไทยแล้วเพราะอิ่มตัวและคิดถึงประเทศไทย

 

 

 

ก่อนที่จะเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับประเทศไทย คณะผู้ตรวจฯ เข้าเยี่ยมแรงงานไทยประเภทวีซ่า E-9 จำนวน 11 คน ณ โรงงานผลิตลูกชิ้นและไส้กรอก Amazingหนองคาย ซึ่งเจ้าของโรงงานเป็นหญิงไทยคนเก่งนางภาวินีร์ ดวงแก้ว ผู้สนับสนุนแรงงานไทย โดยเลือกจ้างแรงงานไทย E-9 ถึง 11 คน แรงงานไทยทั้ง 11 คน มีความสุขในการทำงาน สภาพการเป็นอยู่ดี โดยแรงงานไทยขอทราบ การเบิกสิทธิประโยชน์เงินประกันสังคมของสาธารณรัฐเกาหลี (กุ๊กมินยอนกึม) ซึ่ง อทป.แรงงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเป็นที่เข้าใจแล้ว 

 

 

                                                                                 


90
TOP