Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี (รายเดือน)

ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี (รายเดือน)

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนตุลาคม 2565

https://drive.google.com/file/d/1OtY0YOm34bAJR-j-YyKdNDtcI3_sUUG-/view?usp=share_link

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

https://drive.google.com/file/d/1i3-4z9PlFATyg6Hbw2MkbD6XB8bWIxb7/view?usp=share_link

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนธันวาคม 2565

https://drive.google.com/file/d/1NoaojR1OpnQPDMB65HPHmvSL06kDHZzu/view?usp=share_link

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนมกราคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1tyqsK3mlUeGA2Hekc9PDL42te9g_HNl_/view?usp=share_link

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

https://drive.google.com/file/d/1feUIbPlzdRQL6HWhp2WsfiGEIbY1wp0g/view?usp=share_link

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนมีนาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1Kb8I0OzOMBBeJ1QMaNmioHNNSW5MtEAF/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนเมษายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1_PvRMUrExuojPzvO_U9JNxILLPQY7AjH/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/13-yxoCyJyM53rqhFMsmJKHoxaCc6w0-n/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนมิถุนายน 2566

https://drive.google.com/file/d/17PeckA6d3PVm3YsG30w1ZBlC0YxxxgMA/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1S8cGdcIcquX4Z2CQ80vsMNi3MLX58sdM/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนสิงหาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1DdHKciyF6Uwdd8vRDKm4XyFfQDj3lfud/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนกันยายน 2566

https://drive.google.com/file/d/16THIrgjFoIhSShGhfjXN7sYiTaoZE41O/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนตุลาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1sockj4rfbXLxvkJ7euUwq37lMu7b7ipd/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1Pz9U6FgZvtXdmeYx_EYyZkVwewI1k1JB/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนธันวาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/14CnfZrZGXp2ADnW9dHhiDleq3RqsHr8B/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนมกราคม 2567

https://drive.google.com/file/d/1ReIX5GNxSA1bmvKany_wv1hiYry6AjzT/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

https://drive.google.com/file/d/1xr23xpXSLoByioKA6Z-OC7FP1yAWQOEU/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนมีนาคม 2567

https://drive.google.com/file/d/1Nu3Znk3DvrdlPc6fC6gGHn4XSsf9yHDB/view?usp=sharing

 • ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำเดือนเมษายน 2567

https://drive.google.com/file/d/1S0clRixbRjXJ8Z-imwNXcfDtSfBCUpDo/view?usp=sharing


39632
TOP