Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูลแรงงานใหม่ในปี 2564

ในปี 2564 (2021) มีเรื่องที่แรงงานไทยในเกาหลีใต้ควรทราบ ดังนี้ 

  • ค่าจ้างขั้นต่ำ  ปรับเพิ่มเป็น 8,720 / ชม.  หากทำงาน 40 ชม./สัปดาห์  = 1,822,480 วอน
  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 30 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 คน ต้องอนุญาตให้แรงงานหยุดพักผ่อนโดยมีค่าจ้าง ไม่ว่าเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดชดเชยก็ตาม หากทำงานในวันหยุดราชการ โดยไม่กำหนดให้หยุดในวันอื่น นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาทำงาน การทำงาน 8 ชั่วโมงแรก ต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ 50 ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 9 ต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ 100
  • ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 5-49 คน ให้ทำงานไม่เกิน 52 ชม./สัปดาห์ *** สำหรับสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ไม่เกิน 30 คน สามารถทำงานล่วงเวลา เพิ่มได้อีก 8 ชม. ตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ จนถึง 31 ธ.ค. 65 ***
  • การกลับมาทำงานแบบ ‘ แรงงานซื่อสัตย์ ’ กำหนดระยะเวลาออกจากเกาหลีก่อนเดินทางเข้ามาใหม่ จากอย่างน้อย 3 เดือน เหลือ 1 เดือน คาดว่าบังคับใช้ กรกฎาคม 2564
  • ขยายเวลาทำงานเพิ่มอัตโนมัติ 50 วัน สำหรับวีซ่า E-9 ที่หมดระยะการจ้างงาน ( 3 ปี หรือ 4 ปี 10 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2020 – วันที่ 31 มกราคม 2021 และยังไม่เคยได้ขยายเวลา 50 วัน มาก่อนหน้านี้ ** ยกเว้น : ผู้ไม่จ่ายประกันสุขภาพ ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศในวันที่ 29  ธันวาคมเป็นต้นไป

 

ค่าจ้างขั้นต่่ำ 2564 ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างวันหยุด ทำงานำม่เกิน 52 ชม./สัปดาห์ กฎใหม่ แรงงานซื่สัตย์ ขยายเวลาทำงาน 50 วัน บัตร residence card ปลอดภัยจาก โควิด-19


16265
TOP