Skip to main content

หน้าหลัก

(ข่าว) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติในช่วงฤดูทำการเกษตรมาใช้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

นำระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติในช่วงฤดูทำการเกษตรมาใช้

        สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลีประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นำระบบ การ
จ้างงานแรงงานต่างชาติในช่วงฤดูทำการเกษตรมาใช้กับแรงงานชาวจีน 15 คนในอำเภอกูนซานเป็นครั้ง
แรกในประเทศเกาหลี เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูทำการเกษตร
        นายจ้างภาคเกษตรที่ต้องการจ้างงานแรงงานต่างชาติยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างชาติที่สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง หลังจากตรวจสอบแล้วออกวีซ่าการทำงาน ชั่วคราว (C-4) ให้แก่แรงงานต่างชาติ ซึ่ง
แรงงาน ต่างชาติเดินทางเข้าทำงานได้ 90 วัน หลังครบสัญญา 90 วันแล้วต้องเดินทางกลับประเทศ แต่
สามารถขอวีซ่า ทำงานใหม่ได้
        ในปี 2558 จะนำระบบนี้ใช้กับ 2 อำเภอ ได้แก่ โคยซันกูน (ประมาณ 30 คน) และโบอืนกูน
(ประมาณ 20 คน) เป็นโครางการนำร่อง ทำงานเก็บเกี่ยวและเอาผักกาดขาวแช่เกลือเพื่อทำกิมจิ แรงงาน
ต่างชาติเหล่านี้ได้รับค่าจ้างประมาณ 1,500,000 วอน
         สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าหลังจากดำเนินโครงการนำร่องในปีนี้  จะตัดสินใจว่าจะใช้เป็น
ระบบประจำได้หรือไม่ แต่ต้องพิจารณาหลายเรื่องก่อน เช่น แรงงานผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน
และปัญหานายหน้า เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ Gukjenews,Gnnews ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2558

***************************
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
โทร. 02 794 5222 โทรสาร. 02 794 7222
นางโอ ซอน คยอง ผู้แปล


418
TOP