Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าว สัญญาจ้างที่ไม่ระบุวันสิ้นสุดการจ้างงาน

 

     ด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับการร้องขอจากแรงงานไทยในเขตเมืองพาจู จังหวัดเคียงคี และเมืองคอเจ จังหวัดเคียงซางนัม ให้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับวันสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน กรณีสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน

 

     ฝ่ายแรงงานฯ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลีโดยกระทรวงแรงงานฯ แจ้งผลการวินิจฉัยดังนี้

 

          1. สัญญาจ้างงานที่ไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญา ถือว่าสัญญานั้นมีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ตามมาตรา 16 แห่งกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ในกรณีที่ลูกจ้างต้องการย้ายสถานประกอบการ จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายจ้างก่อน

          2. ลูกจ้างทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เท่าเทียมกัน ตามมาตรา 17 แห่งกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

 

     จึงขอแจ้งผลการวินิจฉัยของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานมาเพื่อทราบ


167
TOP