Skip to main content

หน้าหลัก

ก.แรงงานฝึกอบรมและจัดส่งคนงานไทยไปทำงานเกาหลีรอบแรก บิน ๑๔๙ คน

          นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยี่ยมคนหางานที่ จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี จำนวน ๑๔๙ คน โดยกำชับคนหางานห้ามทำผิดกฎเหล็ก ๓ ข้อของเกาหลี คือ ไม่หนีนายจ้าง ไม่ขับรถและไม่ดื่มสุรา ทั้งนี้มีคนไปทำงาน ในภาคอุตสาหกรรมจำนวน ๘๐ คน ภาคเกษตรจำนวน ๓๐ คน โดยเข้าฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ จังหวัดพิษณุโลก เป็นคนงานไทยที่ได้ทำสัญญาจ้างและมีวิซ่าพร้อมเดินทางไปทำ งานแบบรัฐจัดส่ง ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยเที่ยวบิน KE 652 จำนวน ๖๓ คน  เที่ยวบิน  KE 654  จำนวน ๔๗ คน   แยกเป็นชาย ๙๗ คน  หญิง ๑๓ คน  รวม  ๑๑๐ คน   นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมคนหางาน  ณ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแก่น  ตามโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการก่อนการย้ายถิ่นไปทำงาน ต่างประเทศ  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ  จำนวน ๓๙ คน จะเดินทางเที่ยวบิน KE 652  จำนวน ๑๗ คน เที่ยวบิน KE 654 จำนวน ๒๒ คน รวมคนเดินทาง ในคืนวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑๔๙ คน 
          นาย ไพฑูรย์  กล่าวต่อไปว่า  จากข้อมูลความต้องการแรงงานต่างชาติของนายจ้าง ชาติๆต่างๆหลายประเทศ พบว่ายังมีความต้องการแรงงานไทย สำหรับกรณีสาธารณรัฐ เกาหลีหลังจากที่ได้ลงนามความตกลง (MOU) เรื่องการจ้างแรงงานต่างชาติ หรือ EPS (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีครั้งสุดท้ายเป็นฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปลงนามข้อตกลงรับโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีโดย รัฐบาลต่อรัฐบาลจัดส่งโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไปให้ HRD Korea ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่เสียค่า บริการ จำนวน ๔,๙๐๐ คนใน ๕ ประเภทกิจการ คือ งานภาคอุตสาหกรรม งานภาคเกษตรเลี้ยงสัตว์ กิจการก่อสร้าง งานบริการและกิจการประมง อัตราค่างจ้างเดือนละ ๘๓๖,๐๐๐-๙๐๔,๐๐๐ วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ เดือนละ ๒๕,๐๘๐-๒๗,๑๒๐ บาท โดยคิดตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางสาธารณรัฐเกาหลีกำหนด๔,๐๐๐  วอนต่อ ชั่วโมง หรือ ๑๒๐ บาทต่อชั่วโมง ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ เช่น เงินล่วงเวลาหรือโบนัสพิเศษจากนายจ้าง อายุสัญญาจ้าง ๑ ปี และสามารถต่อได้อีก จำนวน ๒ ปี รวมเป็นจำนวน ๓ปี เมื่อครบกำหนด ๓ ปีแล้ว ทางการสารธารณรัฐเกาหลีจะออกหลักฐานการผ่านงานในระบบ EPS (ถูกต้องตามกฎหมาย) สามารถให้นายจ้างเกาหลีทำสัญญาจ้างกลับเข้าไปทำงานใหม่ (Re-Employment) หลังจาการมาพักในประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยให้ติดต่อหน่วยงาน HRD Korea ประจำประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมการจัดหางาน ให้ดำเนินการด้านวีซ่า เพื่อกลับเข้าไปทำงาน  และแจ้งกรมการจัดหางานเพื่อกลับไปทำงานใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยี่ยมคนหางานที่ จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี จำนวน ๑๔๙ คน โดยกำชับคนหางานห้ามทำผิดกฎเหล็ก ๓ ข้อของเกาหลี คือ ไม่หนีนายจ้าง ไม่ขับรถและไม่ดื่มสุรา ทั้งนี้มีคนไปทำงาน ในภาคอุตสาหกรรมจำนวน ๘๐ คน ภาคเกษตรจำนวน ๓๐ คน โดยเข้าฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ จังหวัดพิษณุโลก เป็นคนงานไทยที่ได้ทำสัญญาจ้างและมีวิซ่าพร้อมเดินทางไปทำ งานแบบรัฐจัดส่ง ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยเที่ยวบิน KE 652 จำนวน ๖๓ คน  เที่ยวบิน  KE 654  จำนวน ๔๗ คน   แยกเป็นชาย ๙๗ คน  หญิง ๑๓ คน  รวม  ๑๑๐ คน   นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมคนหางาน  ณ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแก่น  ตามโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการก่อนการย้ายถิ่นไปทำงาน ต่างประเทศ  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ  จำนวน ๓๙ คน จะเดินทางเที่ยวบิน KE 652  จำนวน ๑๗ คน เที่ยวบิน KE 654 จำนวน ๒๒ คน รวมคนเดินทาง ในคืนวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑๔๙ คน 
          นาย ไพฑูรย์  กล่าวต่อไปว่า  จากข้อมูลความต้องการแรงงานต่างชาติของนายจ้าง ชาติๆต่างๆหลายประเทศ พบว่ายังมีความต้องการแรงงานไทย สำหรับกรณีสาธารณรัฐ เกาหลีหลังจากที่ได้ลงนามความตกลง (MOU) เรื่องการจ้างแรงงานต่างชาติ หรือ EPS (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีครั้งสุดท้ายเป็นฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปลงนามข้อตกลงรับโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีโดย รัฐบาลต่อรัฐบาลจัดส่งโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไปให้ HRD Korea ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่เสียค่า บริการ จำนวน ๔,๙๐๐ คนใน ๕ ประเภทกิจการ คือ งานภาคอุตสาหกรรม งานภาคเกษตรเลี้ยงสัตว์ กิจการก่อสร้าง งานบริการและกิจการประมง อัตราค่างจ้างเดือนละ ๘๓๖,๐๐๐-๙๐๔,๐๐๐ วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ เดือนละ ๒๕,๐๘๐-๒๗,๑๒๐ บาท โดยคิดตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางสาธารณรัฐเกาหลีกำหนด๔,๐๐๐  วอนต่อ ชั่วโมง หรือ ๑๒๐ บาทต่อชั่วโมง ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ เช่น เงินล่วงเวลาหรือโบนัสพิเศษจากนายจ้าง อายุสัญญาจ้าง ๑ ปี และสามารถต่อได้อีก จำนวน ๒ ปี รวมเป็นจำนวน ๓ปี เมื่อครบกำหนด ๓ ปีแล้ว ทางการสารธารณรัฐเกาหลีจะออกหลักฐานการผ่านงานในระบบ EPS (ถูกต้องตามกฎหมาย) สามารถให้นายจ้างเกาหลีทำสัญญาจ้างกลับเข้าไปทำงานใหม่ (Re-Employment) หลังจาการมาพักในประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยให้ติดต่อหน่วยงาน HRD Korea ประจำประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมการจัดหางาน ให้ดำเนินการด้านวีซ่า เพื่อกลับเข้าไปทำงาน  และแจ้งกรมการจัดหางานเพื่อกลับไปทำงานใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


131
TOP