Skip to main content

หน้าหลัก

การพบปะหารือการจ้างงานตามฤดูกาล จ.คังวอน

วันที่ 3 ก.พ.64 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.กรุงโซล ได้เดินทางไปประชุมหารือเพื่อขยายตลาดแรงงาน ประเภทแรงงานตามฤดูกาลภาคเกษตร (Seasonal Worker Program – SWP) ที่ จ.คังวอน โดยพบกับนางคิม ซุนนัม ผ.อ. กองนโยบายภาคเกษตร และนางนา ยองฮวา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจ้างแรงงานตามฤดูกาล ณ ศาลากลาง จ.คังวอน
การจ้างแรงงานตามฤดูกาล (SWP) เป็นโครงการที่รัฐบาลอนุญาตให้ส่วนท้องถิ่นจ้างชาวต่างชาติมาทำงานระยะสั้นในช่วงฤดูเพาะปลูก/เก็บเกี่ยว ของภาคเกษตรและประมง มีระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (วีซ่า C-4) หรือ 5 เดือน (วีซ่า E-8) ซึ่งภายใน 1 ปีจะมีการจ้างช่วง มี.ค.- พ.ค. และ ส.ค.-ตค. อนุญาตให้คนต่างชาติมาทำงานได้ 1 ครั้ง/ปี ซึ่งการอนุญาตให้คนต่างชาติที่จะมาทำงานตามฤดูกาล เข้ามาได้ 3 วิธี
1) คู่สมรสชาวเกาหลี ขออนุญาตนำญาติพี่น้องเข้ามาทำงาน
2) ผู้ที่มีเชื้อสายเกาหลี ขอเข้ามาทำงาน
3) การลงนาม MOU ระหว่างรัฐบาลของประเทศผู้จัดส่งกับจังหวัด และระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น
โดยจังหวัดที่มีความต้องการจ้างชาวต่างชาติมาทำงานตามฤดูกาล จะแจ้งจำนวนโควตาในแต่ละปีให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาจัดสรรให้ตามจำนวนที่เหมาะสม และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะพิจารณาออกวีซ่าให้ในลำดับถัดไป
ผู้ที่มาทำงาน จะได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทำงานวันละ 8 ชม. (สัปดาห์ละ 40 ชม.) ทำประกันสุขภาพ 10,000 วอน/เดือน เพื่อรับค่าลดหย่อนในการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ในปี 2564 จ.คังวอน มีความต้องการแรงงานที่มีประสบการณ์ภาคเกษตร 1,741 คน ลักษณะงานดูได้จากเว็บไซต์ https://agri.gwd.go.kr/kor/main/index.do

แรงงานตามฤดูกาล


144
TOP