Skip to main content

หน้าหลัก

การประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ

การประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ เป็นการประกันภาคบังคับแก่   แรงงานต่างชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมค่าใช้จ่ายเมื่อแรงงานต่างชาติต้องการเดินทางกลับประเทศ   โดยจะขอรับเงินประกันเดินทางกลับได้ในกรณี ดังนี้
(1)  เดินทางกลับประเทศ เนื่องจาก สัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลง หรือเป็นผู้ที่หลบหนีนายจ้างแล้วประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ
(2)  เดินทางกลับประเทศด้วยเหตุจำเป็น (ไม่รวมถึงการเดินทางกลับประเทศชั่วคราว)
(3)  ถูกเลิกจ้างงาน ด้วยสาเหตุที่เกิดจากตัวแรงงานเอง ทำให้ต้องส่งกลับประเทศโดย ไม่มีข้อยกเว้นกรณีใดๆ
แรงงานต่างชาติในระบบ EPS ทุกคน ต้องทำประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ   ภายใน 80  วัน นับจากวันเดินทางเข้าประเทศ โดยแรงงานต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเบี้ยประกันซึ่งกำหนดให้ชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน  อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเทศผู้ส่ง (Sending Country)  สำหรับประเทศไทยกำหนดเบี้ยประกันจำนวน 400,000 วอน โดยแรงงานต่างชาติ สามารถสมัครประกันเดินทางกลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที่แรงงานผู้นั้นเข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันจะถูกตัดผ่านบัญชีธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้    แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยเดินทางกลับ   มีโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 วอน   กรณีแรงงานต่างชาติเสียชีวิตขณะทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีทายาทโดยธรรมเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแทน
  
     การขอรับเงินประกันค่าเดินทางกลับประเทศ สามารถติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่      เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศ หลังจากนั้นศูนย์ส่งเสริมการจ้างงาน จะออกแบบฟอร์มการกลับประเทศ   โดยให้กรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับตัวเอง ได้แก่ ชื่อ/นามสกุล   หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอรับเงินประกันเดินทางกลับ ณ บริษัท ประกันซัมซุงประกันภัย จำกัด หลังจากเรื่องผ่านการอนุมัติ เงินประกันเดินทางกลับจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
 
 
อลิสา สุภาพ
ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)
สอท. ณ กรุงโซล

1202
TOP