Skip to main content

หน้าหลัก

การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างชาติ

เดิมคนต่างชาติ (ยกเว้น แรงงานต่างชาติ ที่มีนายจ้าง สมัครประกันให้) ไม่ได้ถูกบังคับให้สมัครประกันสุขภาพ แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า คนต่างชาติ จะเลือกสมัคร
ประกันสุขภาพ เมื่อต้องการรับการรักษาพยาบาลที่มี ค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น
รัฐบาลจึงมีนโยบายกำหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป คนต่างชาติ ที่พำนักอาศัย อยู่ในเกาหลี 6 เดือนขึ้นไป และลงทะเบียนเป็นคน ต่างชาติตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจะต้องสมัคร ประกันสุขภาพแบบสมัครใจทุกคน หากค้างจ่ายเบี้ย ประกัน ก็จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมด โดยต้องจ่ายเบี้ยประกันประมาณ 110,000 วอนต่อเดือน สำนักงานประกันสุขภาพ คาดการณ์ว่า จะมีคนต่างชาติที่สมัครเพิ่ม ราว 400,000 คน
สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ขยายเวลาการบังคับ ทำประกัน ให้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป


6064
TOP