Skip to main content

หน้าหลัก

การคำนวณค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี

การทำงานล่วงเวลา เป็นการทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ (8 ชั่วโมง)ต้องเป็นการตกลงยินยอมระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานแรงงาน การคำนวณค่าล่วงเวลา มีดังนี้ 
 

* ค่าล่วงเวลาการทำงานกะกลางวันและกะกลางคืน (นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ 8 ชั่วโมง) ชั่วโมงละ 150 % หรือเท่ากับ 6,165 วอน จำนวนชั่วโมง X 4,110 X 150 % )กรณีทำงานล่วงเวลา ระหว่าง 22.00 น.– 06.00 น. ชั่วโมงละ 200 % หรือเท่ากับ 8,220 วอน (จำนวนชั่วโมง X 4,110 X 200 % )
 

* ค่าล่วงเวลา+วันหยุด เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงแรก (ไม่รวมเวลาพัก)ชั่วโมงละ 150 % หรือเท่ากับ 6,165 วอน (จำนวนชั่วโมง X 4,110 X 150 % ) เวลาทำงานตั้งแต่ชั่วโมงที่ 9 ชั่วโมงละ 200 % หรือเท่ากับ 8,220 วอน (จำนวนชั่วโมง X 4,110 X 200 % ) 
 

* ค่าล่วงเวลา + วันหยุด + กะกลางคืน (ระหว่าง 22.00 น. – 06.00 น.) ชั่วโมงละ 250 % หรือเท่ากับ 10,275 วอน (จำนวนชั่วโมง X 4,110 X 250 % ) 

ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน กรณีทำงานในการกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง ได้รับการยกเว้นในการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด


ณคประภา บำรุงสุข
ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)
สอท. ณ กรุงโซล
ผู้บันทึกข้อมูล


233
TOP