Skip to main content

หน้าหลัก

วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยในวันแรงงานแห่งชาติ 2564

รมว.แรงงาน กล่าวปราศรัยในวันแรงงานแห่งชาติ 2564

เรื่องที่แรงงานไทยควรทราบ ในการมาทำงานในเกาหลีใต้ ระบบ EPS

การขอย้ายงานของแรงงานระบบ EPS (วีซ่า E-9)

กรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ของแรงงาน EPS

ค่าจ้างและวันลา ของแรงงาน EPS

การขอรับเงินประกันก่อนเดินทางกลับ ของแรงงาน EPS

การกลับเข้าทำงานใหม่ในเกาหลีใต้ ของแรงงาน EPS

“แรงงานไทยก้าวไกล” บทเพลงในโอกาสครบรอบ 27 ปี สถาปนากระทรวงแรงงาน

วิธีเช็กอายุวีซ่า ออนไลน์บนหน้าจอ PC และบนจอมือถือ

การกลับมาทำงานระบบ “แรงงานซื่อสัตย์” 2021

วิธีการลงทะเบียนว่างงานผ่าน App-EPS

TOP