Skip to main content

หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
” มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่แรงงานไทยในเกาหลีใต้ “


พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้แรงงานไทยรู้หน้าที่และรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองระหว่างทำงานในเกาหลีใต้
2. กระตุ้นให้แรงงานไทยเพิ่มศักยภาพด้านทักษะฝีมือ
3. ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือด้วยความใส่ใจในทุกรณี
4. สร้างอาสาสมัครแรงงานให้เป็นเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์


1351
TOP